MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Ulgi podatkowe 2022 dla przedsiębiorców. Jakie ulgi są dostępne i jak z nich skorzystać? Poradnik dla firm na czasy kryzysu

OPRAC.:
Mikołaj Wójtowicz
Mikołaj Wójtowicz
Firmy nie korzystają z ulg podatkowych w obawie przed kontrolą skarbówki.
Firmy nie korzystają z ulg podatkowych w obawie przed kontrolą skarbówki. unsplash
Firmy nie korzystają z ulg podatkowych w obawie przed kontrolą skarbówki. Z tego powodu eksperci z kancelarii prawno-podatkowej ID Advisory przygotowali raport o dostępnych dla przedsiębiorców ulgach podatkowe 2022. Dzięki niemy możemy dowiedzieć się, jakie dokładnie są ulgi, z których mogą skorzystać osoby prowadzące własny biznes. To m.in. ulga badawczo-rozwojowa, IP Box, na innowacyjnych pracowników, na robotyzację przemysłową, na prototyp, na ekspansję, konsolidacyjna, sponsoringowa, na debiut na giełdzie (IPO), na terminal, czy na walkę z pandemią COVID-19.

Spis treści

Polscy podatnicy boją się korzystać z ulg podatkowych

W ramach prac na raportem i we współpracy z agencją badawczą, wśród niemal 200 dużych i średnich przedsiębiorstw przeprowadzono badanie wskazujące, jak wyglądają dotychczasowe doświadczenia oraz plany firm w tym zakresie. Wyniki jednoznacznie pokazało, że co szósty ankietowany nie chce skorzystać z ulg podatkowych z obawy przed ewentualną kontrolą lub z braku zaufania do organów podatkowych.

- Polscy podatnicy mogą obecnie skorzystać z wielu ulg, które mają szansę realnie przyczynić się do zmniejszenia ich obciążeń podatkowych. Wprowadzane rozwiązania mają na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, uatrakcyjnienie polskiego rynku gospodarczego dla inwestorów, wzrost innowacyjności czy zachęcenie do podejmowania pewnych działań, które w założeniu ustawodawcy mają przyczynić się do poprawy dobrobytu państwa polskiego i polskiego społeczeństwa - tłumaczy na łamach raportu Jagoda Trela, Managing Partner, ID Advisory.

Ulgi podatkowe 2022 dla przedsiębiorców - ranking. Które są najlepsze?

Ponadto raport zawiera dwa rankingi, w których ocenia, które ulgi potencjalnie przyniosą oszczędności oraz które z nich są najłatwiejsze do wdrożenia w firmie. W ramach prac nad raportem przeprowadzone zostało również badanie ankietowe, wśród pond 200 średnich i dużych firm. Całość dokumentu jest dostępna na stronie ulgipodatkowe-poradnik.pl.

Jak skorzystać z ulg podatkowych 2022? Oto zasady

Jak wskazują autorzy w raporcie, aby skutecznie wdrożyć ulgi podatkowe przez podatnika należy:

 • zapoznać się i przejrzeć, jakie mamy dostępne ulgi,
 • zidentyfikować obszary działalności objęte ulgą,
 • skalkulować podstawy i wartości ulgi,
 • uzyskać indywidualną interpretację prawa podatkowego w celu potwierdzenia prawa do skorzystania z ulgi w konkretnym przypadku i w zidentyfikowanym przez podatnika zakresie. Pozwala to na znaczące przyspieszenie procedowania w zakresie kolejnych kroków,
 • rozliczenie ulgi podatkowej i archiwizacja dowodów.

Następnie autorzy raportu szczegółowo omawiają rodzaje ulg, z których mogą korzystać przedsiębiorcy.

Ulga badawczo-rozwojowa - kto może z niej korzystać?

Ulga badawczo-rozwojowa została wprowadzona w 2016 roku. Ma za zadanie pozwalać na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania części wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.

Mogą z niej skorzystać:

 • Podatnicy PIT opodatkowani według skali podatkowej.
 • Podatnicy PIT opodatkowani podatkiem liniowym.
 • Podatnicy CIT.

Ulga IP Box - takie są warunki skorzystania

Ulga IP Box polega na tym, że od podstawy opodatkowania odlicza się koszty kwalifikowane. Jak to wygląda w praktyce?

 • Centra badawcze odliczają 200% wszystkich kosztów kwalifikowanych, z wyjątkiem kosztów związanych z ochroną patentową dla dużych podatników (100% dodatkowego odpisu).
 • Pozostali podatnicy odliczają 200% pracowniczych kosztów kwalifikowanych oraz 100% innych kosztów kwalifikowanych.

Warunki skorzystania z ulgi to:

 • Prowadzenie działalności B+R.
 • Identyfikacja kosztów kwalifikowanych do rozliczenia w ramach ulgi B+R.
 • Wyodrębnienie kosztów kwalifikowanych w ewidencji rachunkowej.
 • Ustawodawca przewidział zamknięty katalog kosztów kwalifikowanych.

- Przedsiębiorcy często mylnie interpretują działalność badawczorozwojową w ramach ulgi B+R i traktują jako warunek konieczny do jej skorzystania wyłącznie innowacyjność na skalę Polski lub świata. W rzeczywistości wystarczy, aby przedsiębiorca opracował lub zmodyfikował produkt, usługę lub proces, które będą nowością dla jego przedsiębiorstwa – tłumaczy Jagoda Trela - Managing Partner ID Advisory.

Ulgę na innowacyjnych pracowników wprowadzono w 2022 r. w Polskim Ładzie

Ulga na innowacyjnych pracowników ma za cel ma promować zatrudnianie fachowców, czyli osób wysoko wykwalifikowanych. Takie rozwiązanie ma na celu poprawę innowacyjności polskich przedsiębiorstw i ma stanowić uzupełnienie ulgi B+R.

Z ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników skorzystają podatnicy CIT i PIT zatrudniający pracowników do wykonywania działalności badawczo-rozwojowej (B+R). Jest skierowana do przedsiębiorców, którzy w roku podatkowym ponieśli stratę, lub których wysokość osiągniętego dochodu nie pozwala na odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na działalność B+R - czytamy w raporcie.

Ponadto konieczne jest, aby pracownik spełnił pewne wymogi.

 • Pracownik może zostać zakwalifikowany do ulgi, jeśli czas jego pracy przeznaczonej na realizację działalności B+R wynosi co najmniej 50% ogólnego czasu pracy w danym miesiącu.
 • Ulga dotyczy innowacyjnych pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych, a także znajduje zastosowanie w przypadku dochodów (przychodów) uzyskanych przez nich z tytułu praw autorskich.

Ulga na robotyzację przemysłową - wiemy, kto z niej skorzysta

Ulga na robotyzację przemysłową to ulga pozwalająca na odliczenie wydatków na inwestycje związanych z robotyzacją, niezależnie od rodzaju branży. Mogą z niej skorzystać:

 • Ulga obejmuje zarówno podatników PIT, jak i CIT.
 • Dostępna dla wszystkich firm, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności oraz wielkość.
 • Z ulgi skorzystają tylko te przedsiębiorstwa, które poniosły wydatki na robota spełniającego ustawową definicję robota przemysłowego.
 • Odliczenie następuje w zeznaniu rocznym. Oznacza to, że podatnicy nie mają możliwości odliczania kosztów kwalifikowanych w trakcie roku podatkowego.

Jak ją odliczyć od podstawy opodatkowania?

Podatnicy odliczą od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację (w tym koszty robotów, maszyn, urządzeń, jak również WNiP, usług szkoleniowych czy opłat leasingowych) - czytamy w raporcie.

Ulga na prototyp ma pozwolić na łatwiejsze wytworzenie prototypu i wdrożenie go do produkcji

Ulga na prototyp została wprowadzona wraz z początkiem 2022 r. w ramach Polskiego Ładu.

Wprowadzona ulga ma na wspomóc twórców i pozwolić im przekuć pomysł w praktyczne i użyteczne rozwiązania. Ulga może pozwolić na łatwiejsze wytworzenie prototypu i ułatwić wdrożenie go do produkcji - czytamy w raporcie.

Z ulgi skorzystają podatnicy PIT i CIT, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju działalności. Ulga nie jest dostępna dla przedsiębiorców opłacających ryczałt. Dodatkowym warunkiem jest to, że produkcja próbna musi być związana z działalnością B+R. Odliczać ulgę można w sześciu kolejnych latach.

Od podstawy obliczenia podatku odlicza się 30% sumy kosztów produkcji próbnej oraz wprowadzenia na rynek. Jednak trzeba pamiętać, że wartość odliczenia nie może przekroczyć 10 % dochodu podatnika.

Ulga na ekspansję wesprze małe i średnie firmy w rozwoju

Ulga na ekspansję nie jest dla wszystkich przedsiębiorców, a tylko dla tych, którzy sprzedają przedmioty materialne - „rzeczy”, jak określa to definicja z kodeksu cywilnego.

Podatnik może odliczyć od podstawy obliczenia podatku właściwe koszty (wydatki m.in. na uczestnictwo w targach, działania promocyjno-informacyjne, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu) do limitu 1 000 000 zł w roku podatkowym - dowiadujemy się z raportu.

Ulga konsolidacyjna sprawi, że nabywanie udziałów w innych firmach będzie łatwiejsze

Ulga konsolidacyjna ma ułatwić ekspansję inwestycyjną przedsiębiorców związany z nabywaniem udziałów w innych spółkach, także tych zagranicznych. Skorzystają z niej podatnicy CIT uzyskujący przychody inne, niż przychody z zysków kapitałowych.

Dodatkowe odliczenie wydatków na nabycie udziałów lub akcji w spółce posiadającej osobowość prawną do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym osiągniętych przez spółkę nabywającą dochodów (innych niż z zysków kapitałowych), nie więcej niż 250 tys. zł w roku podatkowym - czytamy w raporcie.

Ulga CSR/sponsoringowa ma zachęcić do sponsorowania nauki kultury i sportu

Z tej ulgi skorzystają:

 • Podatnicy PIT, prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym.
 • Podatnicy CIT, uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.

Kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną i wspierającą naukę od podstawy opodatkowania będzie mógł odliczyć podatnik uzyskujący przychody inne, niż te z zysków kapitałowych.

Ulga na debiut na giełdzie (IPO) ułatwi nowym podmiotom emisję pierwszej emisji akcji

Ulga na debiut na giełdzie (IPO) zmniejszy wydatki, które trzeba ponieść w związku z debiutem na giełdzie. Skorzystają z niej podatnicy CIT. Chodzi o spółki akcyjne nienotowane wcześniej na GPW.

Emitenci mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę stanowiącą

 • 150% wydatków bezpośrednio związanych z wejściem na giełdę - w tym na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych przepisami prawa,
 • 50% wydatków (nie więcej, niż 50 tys. zł netto) na usługi doradztwa prawnego, w tym doradztwa podatkowego i finansowego.

Dodatkowo, inwestor będzie zwolniony z podatku Belki.

Inwestor indywidualny, który kupi akcje spółki w ramach IPO i zachowa je przez 3 lata, nie zapłaci podatku od zysków z ich sprzedaży - dowiadujemy się z raportu.

Ulga na terminal ułatwieniem dla prowadzących działalność gospodarczą

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie Prawo Przedsiębiorców, każdy przedsiębiorca, który jest objęty obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, powinien zapewnić możliwość dokonywania zapłaty w każdym, dowolnym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, przy użyciu terminala - czytamy w raporcie.

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • według skali podatkowej,
 • podatkiem liniowym,
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Ulga na zabytek ma zachęcić do inwestowania w ochronę zabytków

Z ulgi na zabytek skorzystają podatnicy podatku PIT będący właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych, opłacający podatek według:

 • skali podatkowej,
 • 19% stawki podatku – podatek liniowy,
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga na walkę z pandemią COVID-19. Co należy odliczyć?

Podatnik odlicza od dochodu/przychodu darowizny przekazane na walkę z COVID-19. W przypadku darowizn przekazanych:

 • od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r., odliczenie wynosiło 150% wartości darowizny,
 • od 1 kwietnia 2021 r. do końca maja 2022 r. - w wysokości kwoty odpowiadającej wartości darowizny.

Podatnik może skorzystać z ulgi, gdy przekazał darowizny (gotówkowe lub rzeczowe) na cele związane z walką z COVID-19. Informacje o odliczeniach należy umieścić w PIT/O, który dołącza się do rocznego rozliczenia – dowiadujemy się z raportu przygotowanego przez ID Advisory.

Raport kancelarii prawno-podatkowej ID Advisory umożliwia zapoznanie się z listą najczęściej popełnianych błędów oraz zbiorem wskazówek, w jaki sposób wdrażać ulgi w praktyce, z uwzględnieniem wydanych dotychczas stanowisk organów podatkowych i sądów administracyjnych.

Ponadto w raporcie znajduje się, przygotowany we współpracy z naukowcami i pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, opis trendów zagranicznych oraz dobrych praktyk w tym zakresie.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Grecy będą pracować 6 dni w tygodniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Ulgi podatkowe 2022 dla przedsiębiorców. Jakie ulgi są dostępne i jak z nich skorzystać? Poradnik dla firm na czasy kryzysu - Strefa Biznesu

Wróć na echodnia.eu Echo Dnia